8° Campionato del Mondo di Karate e Kobudo Hayashi-Ha Shito Ryu Kai